Goşmaça rahatlyk mumdan ýasalan ysly 50M diş ýüpi

Gysga düşündiriş:

Täze süýji tagam.

Bir paket üçin 50 metr ýüp.

Sagdyn dişler we diş etleri üçin iýmit bölejiklerini aýyrmakda täsirli.

Dynçlary arassalamak üçin ajaýyp.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy maglumat

Model belgisi

DFC-001 Neýlon 50M Diş ýüpi

Floss material

Neýlon

Gülüň uzynlygy

50M

Tagam

Mum we nan

Gaplamak

Blister kartoçkasy

Şahadatnama

BSCI, ISO9001, BRC, FDA, ISO13485

Aýratynlyklary

Gündelik diş bejergisini gowulaşdyrmaga kömek ediň
Dişleriň we diş etleriniň arasynda galan we erbet dem almagyna sebäp bolup bilýän ownuk iýmit bölejiklerini aýyrmak üçin 50M mumdan ýasalan diş dişleri.
Her gün güllemek, dişleriň arasyndaky nyşany aýyranda diş etini güýçlendirýär.
Dişleriňizi we diş etleriňizi goramaga kömek edýär, ýeke-täk çotganyň doly arassalanmagy üçin sypdyryp boljak ýerlere plastinkany gaty aýyrýar.

GENTLE ETMEK
Diş etini ýuwaşlyk bilen höweslendirýär we doly diş meýilnamasynyň bir bölegi hökmünde diş keseliniň öňüni almaga kömek edýär.Gowulaşdyrmak üçin tebigy mumdan ýeňil örtük bar, diş etinde ýumşak, plakada gaty.Her gezek ýuwlanyňyzda arassa duýgynyň ajaýyp partlamasyny üpjün edýär.

TERJIME EDIP BOLANOK
Yalpakly tagamly diş dişleri, arassalanmak üçin dişleriň arasynda çeýe, uzalmak we süýşmek üçin böleklere çydamly tehnologiýany ulanýar.
Her gezek ulanylandan soň agzyňyzy täze we arassa duýýar.

DÜZGÜN GÜLLER
Çagalar we ulular üçin diş ýuwulmagyny ulanmak aňsat, ulanylanda ýyrtylmaz, her gezek az ýüp ulanmaga mümkinçilik berer.Kiçijik ýerlerde, giň ýerlerde, hatda ýaýlar bilen aňsatlyk bilen arassalanyp bilýär.

Giň ulanyş
Dental flossy çaýyň, kofeniň, iýmit galyndylarynyň ýa-da kirleriň tegmillerini aýyrmak, dişleriňizi has arassa we owadan etmek, öýe syýahat etmek we işlemek üçin amatly, dişleriňizi netijeli arassalamagyň we size has gowulaşdyrmagyň amatly usulydyr. tejribe ulanmak.

Nähili ulanmak

PERFECT Tebigy PTFE BPA mugt 50M Diş ýüpi (5)

Orta barmaklaryňyzyň ikisine-de 45 santimetr töweregi ýüp bilen örtüň, barmaklaryňyzy we görkeziji barmaklaryňyz bilen ýüpi tutuň.

Diş ýüpüni iki dişiň arasynda goýuň.Her dişiň iki tarapyna sürtüp, ýüpi ýokary we aşak süýşüriň.Düwürtigi dişiňize sokmaň, bu diş etiňizi çyzyp ýa-da çişirip biler.

Dişden dişiňize geçeniňizde ädimleri gaýtalaň.Her diş bilen ýüpüň täze, arassa bölümini ulanyň.

Näme üçin diş ýuwulmagy

Gündelik çotga sapaklaryndan soňam köp bakteriýalar diş çotgasy bilen, ýagny her dişiň arasynda görünmeýän ýerlerde galýar.24 sagadyň dowamynda galan bakteriýalar emele gelýän we dişiň çüýremegine sebäp bolýan islenmeýän minerallary öndürip başlar.

Gysga möhletli, bakteriýalaryň çeşmesi bolan iýmit tegmillerini / bölejiklerini ýok eder.Uzak möhletli, yzygiderli gündelik ýuwulmagy bakteriýalaryň köpelmegini aýyrar we agyz ulgamyňyzy tartar, diş çüýremesi we boşluk problemalaryndan gorar.Şeýlelik bilen, ýuwmak gündelik işimiz üçin möhümdir we gysga / uzak möhletli kynçylyklardan gaça durmagy maslahat berýäris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň