PERFECT Highokary berklik Professional diş ýüpi diş dişlerini saýlaýar

Gysga düşündiriş:

Dişleri we dişleri düýpli arassalamak üçin ýumşak ýüplükli ergonomiki tutawaç.

Diş ýüpi ýokary berkligi we güýçli dartyş güýji bolan iýmit derejeli polimerden ýasalýar.

2-in-1 diş ýuwulmagy we diş düwmesiniň ujy boşluklara garşy göreşmek we dişleriň arassa bolmagy üçin dişler we diş etleriniň arasynda arassalanýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy maglumat

Model belgisi

FH-031 Floss saýlanýar

Floss material

Neýlon

Materiallary dolandyryň

PP

Gaplamak

Blister kartoçkasy

Şahadatnama

BSCI, ISO9001, BRC, FDA, ISO13485

Aýratynlyklary

ÜPJÜNÇILIK SYITYASY
Diş ýüpi ýokary berkligi we güýçli dartyş güýji bolan iýmit derejeli polimerden ýasalýar.Dişleriň ýyrtylmazdan we döwülmän, dişleriň arasynda rahat süýşüp bilýän we dişlere zeper ýetirmeýän özboluşly tegelek sapak dizaýnyny kabul edýär.Mum we nan bilen örtülen, size rahatlandyryjy duýgy berýär.

IKI BIR funksiýa we arassalamak
Diş ýuwulmagy adaty diş çotgalary bilen girip bolmaýan galyndylary aýyryp, dişleri arassa saklap biler;iň möhümi, tutawajyň ujuny diş düwmesi hökmünde ulanyp bolýar;boşluklara garşy göreşmek we dişleri arassa saklamak üçin dişler we diş etleriniň arasynda çuňňur arassalanýar.Iki gezek arassalamak dişleriňizi arassa we sagdyn saklaýar.

Gündelik diş bejergisini gowulaşdyrmaga kömek ediň
Diş lukmanlary günde azyndan bir gezek dişleri arassalamak üçin diş ýüpüni ulanmagy maslahat berýärler.Dişleriň arasynda gaty kyn ýerler bar.Cleaneterlik däl arassalama, çişmä, gan akma, diş keseline we plakata sebäp bolup biler.Bu wagt ergonomiki taýdan dizaýn edilen diş ýüpüni ulanýarys, ortaky bölegi bolsa el duýgusyny güýçlendirýän, güýji tygşytlaýan we dişleri goraýan we dişleriň arasyndaky galyndylary aňsatlyk bilen arassalap bilýän konweks dizaýny kabul edýär.

GYZYK EDIP BOLANOK
Ergonomiki taýdan ýasalan tutawaç, ulanmak aňsat, ýokary dykyzlyk, ýykylmak aňsat däl we ulanylanda süýşmez.

TERJIME EDIP BOLANOK
Yalpak mazmuny, iýmit galyndylary sebäpli döreýän erbet demi netijeli çözüp bilýän diş ýüpi taýagyna goşulýar.

Giň ulanyş
Örän arzan bahadan, syýahat we gezelenç üçin amatly diş dişlerini alyp bilersiňiz.Ony ofisiňize, jaýyňyza, awtoulagyňyza, syýahat sumkanyňyza, jübiňize we ş.m. goýup bilersiňiz.Gereksiz agyz agyrylaryny we diş lukmanlarynyň çykdajylaryny azaldyp bilersiňiz, agzyňyzyň saglygyny goramak üçin diş ýüpüni ulanyň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň