PERFECT Çagalar diş çotgasy ultra ýumşak filamentleriň çeýe tutawajy

Gysga düşündiriş:

1. Gowy tutmak üçin kömelek şekili bilen ergonomiki tutawaç.

2. Agzyň ähli ýerlerine aňsat girmek üçin ykjam kelle.

3. Diş çotgasynyň kellesi dişleri henizem ösýän kiçi çagalar üçin ýörite ululykda.

4. Ultra ýumşak gabykly kiçijik ýumurtga kellesi, çagalaryň sakgyjyny goramaga kömek edýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy maglumat

Model belgisi

# 369 Çagalar diş çotgasy

Materiallary dolandyryň

PP + TPR

Bristle görnüşi

Softumşak

Bristle material

Neýlon ýa-da PBT

Gaplamak

Blister kartoçkasy

Şahadatnama

BSCI, ISO9001, BRC, FDA

Aýratynlyklary

GARŞY GÖRNÜŞ
Diş çotgasynyň köp parametrleri bar we iň möhümlerinden biri kelläniň ululygydyr.Çagalar üçin bu diş çotgasy, bar bolan ýerlerde arassalanar we geljekde saglyk problemalaryny azaldyp, subut edilen netijeliligi bar.

HOWPSUZLYK WE Bagyşlamak
Material BPA- we ftalatsyz, şonuň üçin çaganyň diş çotgasyny ulanmagy 100%.Çagalaryň agyz saglygy biziň gowulaşdyrmak isleýän zadymyz: biz 20 ýyllyk iş tejribesi bolan diş lukmany we diş arassaçylygy hünärmeni tarapyndan esaslandyrylan maşgala kärhanasy.

DÜŞÜNJEK
Specialörite çeýe tutawaç, açyk we açyk reňk, bu diş çotgasy çagalarda sagdyn agyz gigiýenasyny saklamak islegini birneme artdyrar.

Seresaplyk we amatly dizaýn
Bu kiçijik diş çotgasy çaga dişleri we hemişelik dişler üçin işleýär we çaganyň dişlerine we diş etlerine ýuwaşlyk bilen seretmek üçin goşmaça ýumşak diş çotgasydyr.Bu çaga diş çotgasynyň kellesiniň ýörite kontury, hatda iň gödek bölekleri hem ýerleşdirmäge mümkinçilik berýär.

El bilen diş çotgasynyň sagdyn peýdalary

Softumşak dykylan diş çotgasyny ulanmak, çaganyň agzyndan sagdyn nyşanlary we zyýanly bölejikleri garşy göreşer.Arassa we sagdyn agz, zyýanly bölejikleriň öýkenine girmeginiň öňüni alar we şonuň üçin olary dürli dem alyş kesellerinden gorar.

Diş lukmanlary ýumşak diş çotgalaryny maslahat berýärler, sebäbi zyýanly bölejiklere we nyşana garşy netijeli göreşmek bilen dişlere we diş etlerine ýumşakdyr.Bu, çagalaryňyz üçin hem peýdaly we dişlerini we diş etlerini gaharlandyrmazdan ýuwup bilýän diş çotgasy ýumşak çybykdyr.Gaty dykyz diş çotgalary diş etini gaharlandyryp, gan akmagyna sebäp bolup biler.

Çaga diş diş çotgasy 2-4 köp bölegi çagalaryňyzyň diş çotgasynyň diş emallarynda kyn bolmaz.Gaty dykylan diş çotgalary, ejizlän we netijede köp mukdarda agyry döredýän emallary ýok eder.Gaty gabyklar, bitewiligini ýitirip, dişlere goşmaça güýç goşar.Diş pastasynda eýýäm dişlerde gödek himiki maddalar bar, şonuň üçin garyndynyň içine gaty çişirilen diş çotgasyny ulanyp, ony erbetleşdirmäň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň