PERFECT Tebigy PTFE BPA mugt 50M Diş ýüpi

Gysga düşündiriş:

PTFE ýüpek ýylmanak

Bir paket üçin 50 metr ýüp

Adaty ýüplerden has gysga ýerlerde 50 göterime çenli slaýdlar


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy maglumat

Model belgisi

DFC-012 PTFE 50M Diş ýüpi

Floss material

PTFE (Polytetrafluoroetilen)

Gülüň uzynlygy

50M

Tagam

Tebigy ýakymsyz

Gaplamak

Blister kartoçkasy

Şahadatnama

BSCI, ISO9001, BRC, FDA, ISO13485

Aýratynlyklary

Saglyk ýylgyryşy üçin ýokary hil
Dişden diş arassalygyny üpjün edýän çuňňur arassalaýyş güýjüni başdan geçiriň.Üýtgeşik ýylmanak we güýçli material ýumşak ýumşak tejribe üçin diş etiňizde goşmaça ýumşakdyr.

Gündelik diş bejergisini gowulaşdyrmaga kömek ediň
Floss dişleriňiziň arasyndaky we bölejikleri aýyrýar.Gündelik arassalaýyş ýa-da ýöriteleşdirilen peýdalary gözleýän bolsaňyzam, PTFE diş ýüpi tekiz, güýçli we kesilen çydamly ýüpler arassalanmak üçin dişleriň arasyndaky berk ýerlerde has aňsat süýşýär.Gaty kyn ýerlerde size diş-diş arassalygy berýär.

Çuň arassala
Gaty kyn ýerlerde gaty boş ýerlerde beýleki adaty ýüplerden 50% has aňsat slaýdlar.Satin ýaly dokumasy we rahatlyk, dişleriň arasyndaky we diş etiniň aşagyndaky tagtany netijeli aýyrmak üçin rahatlygy arassalaýyş güýji bilen birleşdirýär we diş etinde gaty ýumşakdyr.

Nähili ulanmak

PERFECT Tebigy PTFE BPA mugt 50M Diş ýüpi (5)

GaplaňaboOrta barmaklaryňyzyň ikisiniň töwereginde 45 santimetr ýüp, başam barmaklaryňyz we görkeziji barmaklaryňyz bilen ýuwulýar.

Diş ýüpüni iki dişiň arasynda goýuň.Her dişiň iki tarapyna sürtüp, ýüpi ýokary we aşak süýşüriň.Düwürtigi dişiňize sokmaň, bu diş etiňizi çyzyp ýa-da çişirip biler.

Dişden dişiňize geçeniňizde ädimleri gaýtalaň.Her diş bilen ýüpüň täze, arassa bölümini ulanyň.

Näme üçin diş ýuwulmagy

Gündelik çotga sapaklaryndan soňam köp bakteriýalar diş çotgasy bilen, ýagny her dişiň arasynda görünmeýän ýerlerde galýar.24 sagadyň dowamynda galan bakteriýalar emele gelýän we dişiň çüýremegine sebäp bolýan islenmeýän minerallary öndürip başlar.

Gysga möhletli, bakteriýalaryň çeşmesi bolan iýmit tegmillerini / bölejiklerini ýok eder.Uzak möhletli, yzygiderli gündelik ýuwulmagy bakteriýalaryň köpelmegini aýyrar we agyz ulgamyňyzy tartar, diş çüýremesi we boşluk problemalaryndan gorar.Şeýlelik bilen, ýuwmak gündelik işimiz üçin möhümdir we gysga / uzak möhletli kynçylyklardan gaça durmagy maslahat berýäris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň