PERFECT Sonik elektrik diş çotgasy USB simsiz zarýad bermek

Gysga düşündiriş:

35000 urgy / min maglew sonik motor, gaty täsirli arassalaýyş.

USB simsiz zarýad bermek we IPX7 suw geçirmeýän, öýde ýa-da syýahat üçin ulanmak aňsat we amatly.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

DC002_01

Esasy maglumat

Model belgisi

# DC002 Ulular elektrik diş çotgasy

Materiallary dolandyryň

ABS + TPE

Bristle görnüşi

Tyumşak Tynex Bristle

Zarýad beriş tertibi

USB zarýad berilýän simsiz induktiw zarýad.

Wibrasiýa ýygylygy

8000RPM

Ordingazgy tertibi

5 reesim

Bahalandyrylan naprýa .eniýe

DC 3.7V

Bahalandyrylan watt

DC 3W

Batareýanyň kuwwaty

700mA

Suw geçirmeýän dereje

IPX7 Suw geçirmeýän dereje

Kepillik

1 ýyl

Executiveerine ýetiriji standart

S / 321001 YSV 13

Şahadatnama

BSCI, ISO9001, BRC, FDA, CE

8 artykmaçlyk size zerurlyklary kanagatlandyrýar

Big Uly ady kepillendirýän magnit göteriji hereketlendirijiler;

Minute Bir minutda 35,000 urgy, ýokary arassalaýyş güýji aňsatlyk bilen gazanylyp bilner;

Br Düwürtikleriň döredijilikli goýulmagy usuly dişleri hemme tarapa arassalamaga we nol öl uçlaryny goýmaga mümkinçilik berýär;

Different Dürli zerurlyklary kanagatlandyrmak üçin köp derejeli ideg usullary;

● Simsiz zarýad bermek size akylly durmuşyň täze tejribesini berýär;

● Has ygtybarly we has ygtybarly IPX7 suw geçirmeýän;

Each her 30 sekuntda ýatladýan aralyk arakesme bilen 2 minut akylly taýmer;

● 30 gün garaşma, öýde ýa-da syýahatda ulanmak üçin aňsat we amatly.

DC002_04
DC002_03

Kämillik ýaşyna ýeten elektrik diş çotgasy, adaty el diş çotgasyna täzelik girizýär we diş arassalamagyň täze tejribesini açýar!

Dürli sarp ediji toparlary üçin dürli görnüşli elektrik diş çotgalaryny taýýarladyk.Islegleriňize görä dogry elektrik diş çotgasyny saýlap bilersiňiz.Her elektrik diş çotgasynyň öz aýratynlyklary bar: adamlaşdyrma dizaýny we ulanmagyň aňsatlygy.

Ulularyň elektrik diş çotgasyny nädip ulanmaly?

1. Çotganyň kellesini guruň Çotganyň kellesini demir çeňňegi bilen gysýança, çotganyň kellesini diş çotgasynyň şahasyna berk ýapyň.

2. Tüýdükleriň ýumşaklygyny ýyly suw bilen sazlaň:

ýyly suw: ýumşak;

sowuk suw: ortaça;

buz suwy: biraz gaty.

Ulanyjylara ulanmazdan ozal ilkinji gezek ýyly suwa (40 below-dan aşak) çümmek maslahat berilýär!Warmyly suwa batyranyňyzdan soň tüýdükler gaty ýumşak we ýylmanak bolýar, çotga etmek gaty rahat duýulýar, şonuň üçin öwrenişmek üçin 2 ~ 5 gezek ulanyň, dykyzlaryň ýumşaklygy islegiňize görä kesgitlener.

3. Diş pastasyny nädip gysmaly: Diş pastasynyň islendik markasy bilen ulanylyp bilner.Diş pastasynyň degişli mukdaryny çotganyň ortasyna dikligine gysyň.Diş pastasynyň sepilmezligi üçin, tok açmazdan ozal diş pastasyny gysmak iň gowusydyr.

4. Dişleri nädip çotga etmeli: Çotganyňyzda çotganyň kellesini iň inçe kesik bilen düzüň.Dişler orta güýç bilen yza çekilýän dykyzlaryň ortasyna düşsün.Diş pastasy köpüklerinden soň, elektrik wyklýuçatelini açyň we çotganyň kellesi orta güýç bilen titränsoň, ähli dişleri arassalamak üçin diş çotgasyny kesiklerden yzky dişlere geçiriň!Umuman, arassalaýyş effektini oýnamak üçin her gezek bary-ýogy iki minutlyk elektrik diş çotgasyny ulanmak.

5. Dil gyryjyny nädip ulanmaly: Dişleriňizi ýuwanyňyzdan soň, diliň arassalanmak effektini gazanmak üçin çotganyň kellesiniň arka tarapyndaky dil gyrkymlaryny ulanmak iň gowusydyr.

6. Köpük sepilmezligi üçin, diş çotgasynyň güýjüni agzyňyzdan çykarmazdan ozal öçüriň.

7. Diş çotgasynyň gabyklaryny nädip arassalamaly: Her çotgadan soň çotganyň kellesini suwa salyň, elektrik wyklýuçatelini açyň, ony ýuwaş-ýuwaşdan silkitiň we çotganyň kellesini basyp, daşary ýurt materiýasyny we diş pastalaryny ýuwuň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň